Si el motiu de rebuig no apareix en el llistat d'aquest article, es tracta d'un error informat pel destinatari. Per qualsevol dubte al respecte hauràs de contactar amb l'organisme de destí.

A continuació es mostren els errors de rebuig més usuals que poden ser de dos tipus:

  1. Errors de rebuig per motius comercials són aquells definits per l’organisme receptor de la factura; aquests codis i/o literals d’error són aliens a l’e-FACT, per aquest motiu, aquests tipus d’errors no apareixen descrits en aquesta FAQ. Caldrà contactar amb l’organisme receptor en cas de dubte.
  2. Errors de rebuig per motius tècnics són aquells que genera l'eina automàticament al realitzar certes validacions internes.

Qualsevol error que impliqui la correcció de la factura, cal corregir-lo generant novament l'XML i signant-lo de nou. Si es fa un canvi en el contingut d’un XML que s’havia signat, la signatura de la factura passarà a ser invàlida.

A continuació descrivim els errors de rebuig tècnics més comuns: 

ERROR DE FORMAT

Codi Literal Què significa? Com solucionar-ho?
  La factura no té el format adequat Aquest error apareix quan es puja una factura a la bústia de lliurament i aquesta no respecta al format facturae.

Valida la factura, comprova si el format és correcte i esmena els possibles errors.

 

Els motius d'error de format més habituals són els següents:

– Al camp PersonTypeCode estàs posant una “J” de persona jurídica i per tant s’ha de posar el CIF d’una persona jurídica, si poses “F” de física s’ha de posar el NIF d’una persona física.

– La capçalera no conté el format esperat. Tota factura ha de començar per:
<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

– El format d’algun dels documents d’identitat (NIF/CIF emissor, CIF receptor, CIF tercer…)  és incorrecte. No pot tenir cap espai ni guions.

HF01 Format nom fitxer incorrecte El format del fitxer no segueix la pauta indicada a la guia d’integració Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HF08 Error validació esquema L’esquema de la factura enviada no ha superat la validació sintàctica i/o no s’ha superat la validació de les extensions publicades. Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1.

 

ERROR DE REGISTRE

Codi Literal Què significa? Com solucionar-ho?
HRE1 Error en registrar document La factura no s’ha pogut registrar correctament, per què hi ha algun element que no està informat correctament.

Valida l’XML de la factura, si superes la validació prova d’enviar-la novament. Si el rebuig persisteix fes-nos arribar  l’xml de la factura:

Formulari de suport

EV02 Factura duplicada La factura ja ha estat tramesa. Verifica que la factura no hagi estat tramesa anteriorment. Pots consultar l’estat de la factura en la Bústia de Lliurament
DF01 Ens receptor ha rebutjatla factura de forma manual Error detectat per l’ens receptor de la factura Cal contactar amb el destinatari de la factura per obtenir més detall del rebuig comercial de la factura.
HS01 Codi plataforma emissora desconegut Per exemple, si es lliura la factura des d’una plataforma emissora no adherida al servei e-FACT Veure plataformes adherides al servei e-FACT: Crear i enviar factures
HR01 Codi plataforma receptora desconegut Codi de plataforma receptora de factures desconegut. És a dir, s’ha enviat a un codi de plataforma que no existeix en el HUB. El codi de plataforma destinatària de la factura és desconegut. Cal revisar o confirmar amb el destinatari, el codi de receptor.
HS02 Plataforma emissora desactivada La plataforma emissora no està ben configurada.

Cal revisar la configuració de la plataforma emissora i si creus que la configuració és correcta, fes-nos arribar l’error, tot indicant la plataforma des d’on s’envia i adjuntant xml de la factura i xml de l’error:

Formulari de suport

EG01
Error genèric en el procés de recepció de la factura S'ha produït un error en la càrrega de la seva factura. Torneu a carregar la vostra factura transcorreguts uns minuts. Si persisteix, poseu-vos en contacte a través del Formulari de suport

 

ERROR DE SIGNATURA

Codi Literal Què significa? Com solucionar-ho?
HF04 El fitxer no conté signatura electrònica S’ha intentat enviar l’XML sense signar a la plataforma

Cal signar l’XML per respectar el format facturae

HV01 Error en verificar signatura/certificat La factura no ha superat la validació del certificat digital de l’emissor (certificat caducat o no reconegut) o no s’ha pogut validar la signatura electrònica de la factura (el seu format no és correcte).

Revisa que el camp SigninTime de l’XML  contingui l’hora de signatura de la factura sense cap número o caràcter estrany.

Si veus per exemple un +2 o una Z cal refer la signatura de la factura i enviar-la novament.

Si  no hi ha res que alteri aquest camp, cal revisar el certificat utilitzat per a la signatura de la factura a través del Signasuite.


HV02 No s’ha pogut realitzar la validació de la signatura/certificat S’ha superat el nombre de reintents establert per a validar la signatura i el certificat d’una factura, i per això, la factura serà rebutjada
Cal tornar a enviar la factura. Si persisteix, poseu-vos en contacte a través del Formulari de suport

 

ERROR DE CONTINGUT

Codi Literal Què significa? Com solucionar-ho?
HR11 Raó Social receptor no indicada o informada Manca indicar la raó social dins l’XML.

Cal esmenar aquest punt i tornar a enviar la factura.

HD01 Error a l’enviar el missatge a la plataforma destí S'intenta enviar un fitxer adjunt del qual no tenim factura prèvia associada.
Cal remetre prèviament la factura de l'adjunt associat.
HS09 NIF emissor no indicat en document La factura no conté el NIF de l’emissor
Revisar que l’XMl de la factura contingui aquesta dada (NIF de l’emissor)
HR09 NIF receptor no indicat en document La factura no conté el NIF del receptor Revisar que l’XMl de la factura contingui aquesta dada (NIF del receptor)
HR10 NIF receptor indicat en factura no coincideix amb entitat destinació La factura no informa correctament del NIF receptor Cal revisar el NIF indicat a l'XML de la factura
HR04 Contingut fitxer rebut no suportat per plataforma destí Lliurament d’una factura amb una versió del format facturae no acceptada. Per exemple, factura generada amb la versió 3.o o 3.1.

Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1.

HF03 Contingut fitxer rebut no suportat pel Hub El contingut del fitxer no és correcte principalment perquè no és un format facturae Cal generar la factura en format facturae 3.2 i 3.2.1.
HF07 Només s’admeten Facturae amb una única factura El fitxer .XML conté més d’una factura i només s’admeten fitxers facturae amb una única factura Cal tornar a generar l’XML en una única factura.

 

ERROR AMB CODI D'ADREÇAMENT

Codi Literal Què significa? Com solucionar-ho?
HS05 Codi d’adreçament emissor incorrecte (dígit de control no vàlid) La plataforma emissora ha informat erròniament del dígit de control (darrer número) del codi d’adreçament de l’emissor (identificador de l’emissor)
Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HR05 Codi adreçament receptor incorrecte (dígit de control no vàlid) El dígit de control (darrer número) del codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no és correcte, segons el format indicat a la guia d’integració
Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HR08 Codi adreçament receptor no és una AAPP El codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no correspon a un ens públic
Cal revisar el format indicat a la guia d’integració i esmenar-ho.
HR06 Codi adreçament receptor no existeix El codi d’adreçament del receptor (identificador del receptor) no existeix (veure guia d’integració).

Veure la guia d’integració i si creus que és correcte, fes-nos arribar l’error, tot adjuntant xml de la factura i xml de l’error: 

Formulari de contacte

HS06 No existeix ref. prèvia indicada en l’adjunt Es rebutja el fitxer adjunt perquè no s’ha localitzat una factura registrada amb la mateixa referència que la que porta l’adjunt
Veure apartat “Gestió de documents adjunts” de la guia d’integració

 

ERROR HF09 DEL RCF

A sota es defineixen els nous codis de rebuig afegits arrel de les noves validacions incorporades per les adaptacions necessàries de l’e-FACT per complir amb els requeriments exigits als PGE tal i com estableix l’Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, i l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8844

Com es retornen els rebutjos del RCF al PGE?
Quan es rebutja alguna factura per no complir amb les regles de validacions, tots aquests errors s’han agrupat en el codi =HF09 i dins de la descripció s’inclou el codi específic de l’error i la seva descripció. Es retornen tots els errors detectats en el següent format:

  • “Codi error: Descripció | codi error: Descripció”

Per exemple en una factura amb errors de validació detectats RCF05002 i RCF05004 es tornaria com a comentari del rebuig:

  • RCF05002: Emissor: El NIF no s’ajusta a les normes i criteris de formació del mateix. Es incompleix la regla número 5b de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 | RCF05004: Emissor: El nom i el primer cognom són obligatoris. Es incompleix la regla número 5d de l’annex II de l’Ordre HAP / 1650/2015 |

Descripció dels errors de validació

Error Codi Descripció error Camp que s’ha d’esmenar a l’XML de la factura i/o com solucionar-ho?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF09

RCF03001 “El número de factura es obligatorio. Se incumple la regla 3a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015″ 3.1.1.1.InvoiceNumber

 

Indica un número de factura en aquest camp.

RCF04001 “Factura rectificativa con criterio de rectificación distinto de 01,02,03,04. Se incumple la regla 4a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015″ 3.1.1.5.6.CorrectionMethod

 

Indica un dels criteris de rectificació possibles: 01,02,03,04

RCF04002 Para facturas rectificativas con criterio de rectificación 01 o 02 el número de factura del emisor que rectifica es obligatorio. Se incumple la regla 4b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 3.1.1.5.1.InvoiceNumber

 

Indica el número de factura de l’emissor que rectifica, en aquest camp.

RCF05001 Emisor: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 (2.1.1.1.PersonTypeCode)

 

Indica codi “F” o “J” en aquest camp.

RCF05002 Emisor: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  2.1.1.3.TaxIdentificationNumber

 

Esmenar tenint en compte aquest criteri: Si els dos primers caràcters del NIF són lletres s’assumirà que equivalen al país, i la resta al NIF. En un altre cas, el codi indicat equivaldrà al NIF i s’assumeix que el codi és espanya.

RCF05003 Emisor: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  2.1.1.3.TaxIdentificationNumber
RCF05004 Emisor: El nombre y el primer apellido son obligatorios en el cas de persona física. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 2.1.4.2.1.Name

 

2.1.4.2.2.FirstSurname

Emplena aquests camps

RCF05005 Emisor: La razón social es obligatoria en cas de persona Jurídica. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  2.1.4.1.1.CorporateName

 

Emplena aquest camp

RCF05006 Cesionario: El código de tipo de persona, física \”F\” o jurídica \”J\” es obligatorio. Se incumple la regla 5a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.1.PersonTypeCode

 

Indica codi “F” o “J” en aquest camp.

RCF05007 Cesionario: El NIF no se ajusta a las normas y criterios de formación del mismo. Se incumple la regla 5b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber

 

Esmenar tenint en compte aquest criteri: Si els dos primers caràcters del NIF són lletres s’assumirà que equivalen al país, i la resta al NIF. En un altre cas, el codi indicat equivaldrà al NIF i s’assumeix que el codi és espanya.

RCF05008 Cesionario: El código del país (dos primeros caracteres del NIF cuando sean letras) cuando exista, se ajustará a lo establecido en el propio esquema Facturae. Se incumple la regla 5c del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.1.3.TaxIdentificationNumber
RCF05009 Cesionario: El nombre y el primer apellido son obligatorios. Se incumple la regla 5d del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.2.2.1.Name

 

1.6.1.2.2.2.FirstSurname

Emplena aquests camps

RCF05010 Cesionario: La razón social es obligatoria. Se incumple la regla 5e del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 1.6.1.2.1.1.CorporateName

 

Emplena aquest camp

RCF06001 En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes de las líneas tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Els camps d’imports que es validen són els següent:

 

3.1.6.1.17. TotalCost

3.1.6.1.18.1.3. DiscountAmount

3.1.6.1.19.1.3. ChargeAmount
3.1.6.1.20. GrossAmount

3.1.6.1.21.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount

3.1.6.1.21.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount
3.1.6.1.22.1.3.1 TaxableBase.TotalAmount

3.1.6.1.22.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount

NOTA: Verificar que els camps no continguin espais darrera de l’import.

RCF06002 En las facturas emitidas en euros el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº unidades por el precio unitario redondeado con el método común de redondeo a dos decimales. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Si hi haguessin més de dos decimals els posteriors al segons han de ser zero:

 

3.1.6.1.17.TotalCost = RedondeoA2decimales (3.1.6.1.14.Quantity*3.1.6.1.16.UnitPriceWithoutTax)

RCF06003 En las facturas emitidas en euros, el importe bruto de cada línea debe ser la suma del coste total más la suma de recargos menos la suma de descuentos. Se incumple la regla 6a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Comprova que:

 

3.1.6.1.20.GrossAmount és igual a

3.1.6.1.17.TotalCost menys SUM(3.1.6.1.18.1.3.DiscountAmount) més SUM(3.1.6.1.19.1.3.ChargeAmount)

RCF06004 En las facturas emitidas en euros, alguno de los importes a nivel de factura, excepto los tipos impositivos o los porcentajes a aplicar, tiene más de dos decimales o no es numérico. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Els camps d’imports que es validen són els següent:

 

3.1.5.1. TotalGrossAmount
3.1.5.2.1.3. DiscountAmount

3.1.5.3.1.3. ChargeAmount
3.1.5.4. TotalGeneralDiscounts
3.1.5.5. TotalGeneralSurcharges
3.1.5.6. TotalGrossAmountBeforeTaxes

3.1.5.7. TotalTaxOutputs
3.1.5.8. TotalTaxesWithheld
3.1.5.9. InvoiceTotal

3.1.5.10.1.3. SubsidyAmount

3.1.5.11.1.2. PaymentOnAccountAmount

3.1.5.12.1.6. ReimbursableExpensesAmount

3.1.5.13. TotalFinancialExpenses
3.1.5.14. TotalOutstandingAmount

3.1.5.15. TotalPaymentsOnAccount

3.1.5.16.3. WithholdingAmount
3.1.5.17. TotalExecutableAmount

3.1.5.18. TotalReimbursableExpenses

3.1.3.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount
3.1.3.1.4.1. TaxAmount.TotalAmount

3.1.3.1.5.1. SpecialTaxableBase.TotalAmount

3.1.3.1.6.1. SpecialTaxAmount.TotalA

3.1.3.1.8.1. EquivalenceSurchargeAmount.TotalAmount

3.1.4.1.3.1. TaxableBase.TotalAmount

3.1.4.1.4.1 TaxAmount.TotalAmount

NOTA: Verificar que els camps no continguin espais darrera de l’import.

RCF06005 En las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura debe ser la suma de los importes brutos de las líneas. Se incumple la regla 6b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.5.1.TotalGrossAmount = SUM(3.1.6.1.20.GrossAmount de les líneas)
RCF07002 La fecha de emisión de la factura es obligatoria y debe ser una fecha válida. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.2.1.IssueData

 

Indica una data anterior o igual a la data actual i superior o igual a la data d’emissió de la factura.

RCF09002 Existen líneas de la factura sin contenido en la descripción. Se incumple la regla 9b del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.6.1.13.ItemDescription

 

Revisa que no hagi files en blanc en aquest camp.

RCF01001 La factura no cumple el esquema XSD de “Facturae” de la versión correspondiente (3.2 o 3.2.1). Se incumple la regla 1 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que el format de la factura acompleix amb l’esquema “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF02001 Firma inválida: Certificado actualmente caducado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF02002 Firma inválida: Certificado actualmente revocado en una firma no longeva. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF02003 Firma inválida: Certificado inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF02004 Firma inválida: Certificado no de confianza. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF02005 Firma inválida: Error de integridad. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF02006 Firma inválida: Formato de firma inválido. Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF02010 La factura no contiene firmas: Se incumple la regla 2 del anexo II de la Orden HAP/1650/2015 Valida que la signatura s’adapta a la política de signatura en vigor associada al format “Facturae”:

 

Validador de factures electròniques

RCF09001 El número de registro asignado en el Punto general de entrada de facturas electrónicas es obligatorio. Se incumple la regla 9a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  
RCF07001 La fecha de anotación en el registro administrativo es obligatoria, debe ser válida, anterior o igual a la fecha actual y mayor o igual que la fecha de emisión de la factura. Se incumple la regla 7a del anexo II de la Orden HAP/1650/2015  3.1.2.1.IssueDate

 

Et podria interessar: