La incorporació d’estats al Punt General d’Entrada d’e.FACT es va realitzar el dia 01 de febrer de 2017. A continuació, es presenten els canvis que es van aplicar:

1.- Objectiu:

Incorporar les adaptacions necessàries al Punt General d’Entrada de Factures (PGE, en endavant) del servei  e.FACT per complir amb els requisits exigits als PGE tal i com estableix Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, per la qual s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques.

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10660

2.-Descripció dels canvis:

Per a EMISSORS:

 • Passaran a rebre els nous estats legals de les factures per les AAPP a les que facturin i els retornin.

Per a RECEPTORS:

 • Han d’emetre nous estats obligatoris el més aviat possible i opcionalment, els no obligatoris (en cursiva):
 • Informar del codi de Registre comptable de Factures (codi RCF) al PGEFe en els estats DELIVERED, ANNOTATED o RECEIVED.

3.-Detall dels nous estats:

Per a EMISSORS:

 • han de passar a rebre els estats mínims obligatoris per llei per correu-e. En cas de integració o consulta via web/WS, rebran també els no obligatoris:
Registrada REGISTERED 1200 La factura ha estat registrada en el registre adminstratiu.
Registrada en RCF ANNOTATED 1300 La factura ha estat registrada comptablement.
Contabilizada la obligació reconeguda RECOGNISED 2400 L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat reconeguda
Pagada PAID 2500 Factura pagada
Rebutjada REJECTED 2600 Factura rebutjada
Anul·lada CANCELED 3100 Factura anul·lada

Factura registrada (status=’REGISTERED’): La factura Electrònica ha estat rebuda en el punt general d’entrada de factures i.FACT i ha estat registrada administrativament, proporcionant un nombre de registre al proveïdor.

 • Codi Estat Públic (StatusCode) : 1200

Factura Registrada en RCF (status= ANNOTATED): La factura electrònica ha estat rebuda i registrada en el registre comptable de factures de l’oficina comptable destinatària. La AAPP podrà informar el Codi RCF assignat com a Nombre de Registre Comptable (RcfRegNumber)

 • Codi Estat Públic (StatusCode) : 1300

Comptabilitzada l’obligació de pagament (RECOGNISED): L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat reconeguda.

 • Codi Estat Públic (StatusCode): 2400

Factura pagada (status=’PAID’): L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat pagada. La publicació d’aquest estat no serà obligatòria.

 •     Codi Estat Públic (StatusCode): 2500

Factura rebutjada (status=’REJECTED’): la factura ha estat rebutjada. El motiu de rebot poden ser causes tècniques, que impedeixen el lliurament de la factura a l’usuari (generats automàticament pels sistemes informàtics), o pot ser l’usuari qui rebutgi la factura per motius comercials. Les aplicacions de gestió de facturació electrònica a la disposició dels usuaris, han de permetre la generació d’aquest estat, possibilitant a l’usuari l’entrada del motiu de rebot. Sempre que es produeixi un rebuig, ja sigui per motius tècnics o per l’usuari, s’haurà de generar aquest estat. La publicació d’aquest estat és obligatòria sempre que es detecti una incidència amb la factura que impedeixi la seva tramitació

 • Codi Estat Públic (StatusCode): 2600

Per a RECEPTORS:

 • Han d’emetre nous estats obligatoris el més aviat possible i opcionalment, els no obligatoris (en cursiva): pels que utilitzin el portal del receptor el canvi es automàtic, la resta de usuaris han de ajustar els seus programaris comptables per poder informar els nous estats.
 • Informar del codi de Registre comptable de Factures (codi RCF) al PGEFe en els estats DELIVERED, ANNOTATED o RECEIVED.

Estats de tramitació receptors

Nom eFACT Estat Tècnic
Tramesa –   [a e.FACT] SENT 1000
Registrada REGISTERED 1200
Lliurada DELIVERED 1250
Registrada a RCF ANNOTATED 1400
Rebuda a destí RECEIVED 2100
Conformada ACCEPTED 2300
Comptabilitzada l’obligació reconeguda RECOGNISED 2400
Pagada PAID 2500
Rebutjada REJECTED 2600
Anul·lada CANCELED 3100

 

Els estats que poden ser transmesos, idealment de forma seqüencial i successiva, per cadascuna de les factures dipositades a les AAPP adherides a eFACT són els següents:

FACTURA LLIURADA: la factura ha arribat als sistemes informàtics de l’administració receptora, ha passat les validacions automàtiques necessàries i està a disposició del/s usuari/s receptor/s.

 • Codi Estat (<Status>) : ’DELIVERED’
 • Codi Estat Públic(<StatusCode>) : 1250

FACTURA REGISTRADA AL RCF La factura electrònica ha estat rebuda i registrada en el registre comptable de factures de l’oficina comptable destinatària.

 • Codi Estat (<Status>) : ‘ANNOTATED’
 • Codi Estat Públic(<StatusCode>) : 1400

FACTURA REBUDA A DESTÍ : La factura electrònica ha estat rebuda per la unitat gestora de la mateixa. La publicació d’aquest estat no és obligatòria.

 • Codi Estat (<Status>) : ‘RECEIVED’
 • Codi Estat Públic(<StatusCode>) : 2100

 FACTURA COMPTABILITZADA: El servei o subministrament associat a la factura ha estat validat. La publicació d’aquest estat no es obligatòria.

 • Codi Estat (<Status>) : ‘ACCEPTED’
 • Codi Estat Públic (<StatusCode>) : 2300

 COMPTABILITZADA L’OBLIGACIÓ RECONEGUDA: L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat reconeguda.

 • Codi Estat (<Status>) : ‘RECOGNISED’
 • Codi Estat Públic (<StatusCode>) : 2400

FACTURA PAGADA: L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat realitzat.

 • Codi Estat (<Status>) : ‘PAID’
 • Codi Estat Públic (<StatusCode>) : 2500

FACTURA REBUTJADA: la factura ha estat rebutjada. El motiu de rebuig poden ser causes tècniques, que impedeixen el lliurament de la factura a l’usuari (generats automàticament pels sistemes informàtics), o pot ser l’usuari qui rebutgi la factura per motius comercials. Les aplicacions de gestió de facturació electrònica a disposició dels usuaris, han de permetre la generació d’aquest estat, possibilitant a l’usuari l’entrada del motiu de rebuig. Sempre que es produeixi un rebuig, ja sigui per motius tècnics o per l’usuari, s’haurà de generar aquest estat. La publicació d’aquest estat és obligatòria sempre que es detecti una incidència amb la factura que impedeixi la seva tramitació.

 • Codi Estat (<Status>) : ‘REJECTED’
 • Codi Estat Públic (<StatusCode>) : 2600
 • Motiu de Rebuig: (<Reason>): <Code>  +  <Description>

Per a facilitar l’adaptació dels programaris comptables integrats, posem a la teva disposició l’arxiu adjunt els exemples del nous estats que s’incorporen al servei, així com la URL de l’entorn de preproducció del servei: https://aocpre.e-factura.net/bustia