El servei e-FACT disposa d’una Bústia de lliurament que permet enviar una factura a una administració i també pots consultar-hi l'estat de les teves factures.

Què és la bustia de lliurament?

És un portal Web de lliure accés que permet als proveïdors de les administracions públiques catalanes adscrites al servei, l'enviament de factures i annexos dirigides a aquestes.

En aquest portal, també es permet la consulta de l'estat de les factures així com consultar els codis DIR3 de les administracions. Recordem que ara no és obligatori informar a la factura aquests codis DIR3, però pròximament caldrà informar-los a la factura.

Accedir a la bústia

Les administracions adherides al servei e-FACT ofereixen una bústia de lliurament que permet enviar i consultar l’estat de la teva factura. Si vols tenir més informació sobre quines són les entitats que reben factures electròniques, ho pots consultar a l'espai de l'e-FACT en xifres.

El portal de lliurament de factures no mostrarà una pantalla de LOGIN donat que el seu accés és lliure. Així que quan accedixis al portal de lliurament pots fer ús del servei sense identificar-te. Per poder fer una consulta d'estat, caldrà disposar de la factura, ja que es demanen dades específiques de la mateixa.

Pantalla principal de la Bústia de lliurament:

La bústia de lliurament és genèrica per a tots els ens adherits a l’e-FACT: https://efact.eacat.cat/bustia

Enviament de factures

Un cop ets dins la bústia, s'accedeix des del menú, desplegant l'opció "Factures", o bé, clicant a "Enviament de factures" de la pàgina d'inici.

Per a enviar una factura caldrà que:

  • Informis una adreça de correu electrònic perquè e-FACT t'informi de l'enviament de la factura.
  • Incorporis la factura
  • Si la factura aporta documentació annexa, has d'incorporar també la documentació annexa de la factura.
  • Informis el codi de la imatge que apareix, per tal d'assegurar que no és un procés automatitzat el que està enviant una factura.

Contingut Relacionat: Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Consultar l'estat de la meva factura

A aquesta pantalla, s'hi accedeix des del menú, desplegant l'opció "Factures" o bé, clicant a "Consulteu l'Estat" de la pàgina d'inici.

Per a consultar l'estat d'una factura, cal que informis els següents camps:

  • NIF de l'emissor: Amb "ES" o sense, segons aparegui a la factura.
  • NIF del receptor: Amb "ES" o sense, segons aparegui a la factura.
  • Número de factura: Cal escriure'l com apareix a la factura, amb separadors o sense.
  • Import (IVA inclòs): Import de la factura amb dos decimals (per exemple 1334,34)
  • Codi de la imatge que apareix, per tal d'assegurar que no és un procés automatitzat el que està enviant una factura.

 

Atenció! Recomanem que informis el contingut exacte que has introduït a l’xml. La correspondència de camps a informar amb els camps corresponents al format FACTURAe és la següent:
Número de factura: Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceNumber
NIF de l’emissor: Facturae/Parties/SellerParty/SellerParty/TaxIdentification/TaxIdentificationNumber
NIF del receptor: Facturae/Parties/SellerParty/BuyerParty/TaxIdentification/TaxIdentificationNumber
Import de la factura (IVA inclòs): FActurae/Batch/TotalAmount/TotalExecutableAmount

Contingut relacionatQuè signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e-FACT?

Si hi ha alguna factura que coincideixi amb els paràmetres informats, el servei d'e-FACT  retornarà la factura a consultar:

Consultar el Directori d'unitats (Codis DIR3)

A aquesta pantalla s'hi accedeix mitjançant la selecció de l'opció "Directori", i permet la consulta dels codis de les unitats administratives de cada ens, els codis DIR3

Els codis DIR3 són tres codis que s’assignen respectivament a: Òrgan gestor, Unitat Tramitadora i Oficina comptable d’una entitat pública. De moment, a Catalunya no són necessaris per poder emetre una factura electrònica a l’Administració Pública, però aviat, aquests codis seran necessaris per a poder emetre les factures.

 

Pots cercar per qualsevol dels camps que componen el codi DIR3: Oficina comptable, Òrgan gestor i/o Unitat tramitadora, i clicant al botó Cercar

(Aquesta consulta és un exemple)