Les administracions adherides al servei e.FACT ofereixen una bústia de lliurament que permet consultar l’estat de la teva factura. Un cop has accedit a la bústia, has d’entrar a la pestanya “Consulteu l’estat”. 

Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures, enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de tramitació,una a una (ara per ara no existeix la possibilitat de consultar, com a emissor, l’estat de totes les factures enviades a un receptor en concret).

Per consultar l’estat d’una factura has d’informar dels següents camps:

- Número de factura (amb o sense separadors, segons aparegui a la factura)
- NIF/CIF de l’emissor (amb o sense ES, segons aparegui a la factura)
- CIF del receptor (amb o sense ES, segons aparegui a la factura)
- Import de la factura (IVA inclòs) (sense separador de milers)

Atenció! Et recomanem que informis del contingut exactacte que has introduït a l'xml. A continuació la correspondència de camps amb el facturae:

  • Número de factura: Facturae/Invoices/Invoice/InvoiceHeader/InvoiceNumber
  • NIF/CIF de l’emissor: Facturae/Parties/SellerParty/SellerParty/TaxIdentification/TaxIdentificationNumber
  • CIF del receptor: Facturae/Parties/SellerParty/BuyerParty/TaxIdentification/TaxIdentificationNumber
  • Import de la factura (IVA inclòs): FActurae/Batch/TotalAmount/TotalExecutableAmount

Una vegada completats aquests camps i prement el botó “Cerca” es realitza la consulta i es mostra l’històric d’estats pels quals ha passat la factura especificada. D’aquesta manera si la factura s’ha lliurat correctament a l’administració, es detalla, entre d’altres, la informació corresponent al registre d’entrada de la factura.

Per altra banda, també pots consultar l’estat de la teva factura a través de l’adreça de correu electrònic que indiques en el moment d’enviar la factura a través de la bústia de lliurament de l’Administració destinatària. A aquesta adreça s'aniran enviant els canvis d'estat que aquesta factura experimenti.

Atenció! En el cas que no visualitzis l’estat “Registrada” això indica que la factura no s’ha registrat per l’Administració destinatària. Si la factura no supera la validació de la signatura electrònica o la factura no és acceptada per l’administració per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l’estat de “Rebutjada” i el motiu del rebuig. Així mateix, és responsabilitat de l’emissor de les factures la consulta de l’estat de les mateixes.

Pots consultar la relació d'estats: Què signifiquen els diferents estats de la factura electrònica que informa la bústia de lliurament?

NOTA: Un cop enviada la factura a l'e.FACT aquesta es carrega de manera immediata a l'aplicació, tot i així, és possible que hagin de passar uns minut fins que aquesta cerca ofereix resultats. Tingues en compte aquest fet, abans de reenviar la factura donat que en aquest cas, aquesta pot quedar duplicada.